JAG LIDER AV PMDS

From yesterday's café lunchin


När jag berättade om mina problem i början så trodde jag att jag skulle få medhåll från både tjejkompisar, kollegor och andra kvinnor. Men dom flesta, när jag berättar om mina symptom, bara skakar på huvudet när jag berättar, stirrar på mig med en oroad blick som undrar ”mår hon bra” och vet inte alls vad jag pratar om. Vilket har gjort mig lite förvirrad och lite chockad. Jag trodde att det var vanligt och att precis alla kvinnor, mer eller mindre har det såhär 1-2 veckor i månaden när mensen är på väg.

Detta är längesedan och ända sedan dess så har jag försökt att kämpa bort känslorna, kämpa bort att jag får världens matsug och kämpa bort att jag så gärna skulle vilja sova i 18 timmar per dygn när jag mår såhär. Jag har tänkt att det nog ”bara sitter i mitt huvud” för ingen annan verkar ha det såhär illa. Men nu efter alla dessa åren så har jag kommit underfund med och det tack vare Alice & Biancas podd (Har du sagt a får du säga b), att jag antagligen lider av pmds. Dom pratade om pms, mens och pmds i ett avsnitt och tog upp detta. Bianca berättade hur pms verkligen påverkar henne, både mentalt och fysiskt. Och att hon verkligen verkligen inte mår bra av det. Att det liksom "förstör" mestadelen av hennes månad.

Jag vill dock tillägga att för mig rör det sig om 7-10 dagar. Värst är det dagarna innan mensen då jag på riktigt blir så sjukt låg, nedstämd och så fruktansvärt trött. Första dagen på mensen vaknar jag alltid upp och på riktigt undrar hur jag ska klara av att ta mig igenom den första dagen. Den är alltid värst. Det är känslan av att ha blivit överkörd av en lastbil blandat med världens äckligaste bakiskänsla. Jag är SÅ. TRÖTT. Ca 1-2 veckor innan mensen får jag även riktiga foodcravings utan dess like. Jag skulle kunna äta upp allt jag hittar, det gör jag oftast och det finns inget stopp. Det har gått så långt att under den perioden måste jag ta med mig dubbla matlådor till jobbet för jag känner mig så hungrig. Detta går utöver mitt sociala liv och allra helst vill jag bara gömma mig under ett täcke och sova bort de allra värsta dagarna.

Då jag är extremt glad och positiv som människa så är detta något som har varit så sjukt svårt att erkänna för mig själv. Jag brottas alltid med mig själv under denna perioden. Det är svårt och jag vill liksom bara må bra och få vara mitt glada, energiska vanliga jag.

PMDS är något som drabbar ca 3-5% av fertila kvinnor. Det säger en del. Som till exempel att det är ganska uppenbart att ingen har kunnat relatera när jag har skämtat om att "nu är matmonstret här, det är ju den perioden igen!" med min stora mathög framför mig. Just för att dom inte har det så. Dom känner inte av det på samma sätt som mig. Det är inte heller så konstigt att vi som är en del av de 3-5% känner oss annorlunda och att något är "fel" med oss. Det är även sjukt att det inte pratas mer om detta och att jag först nu för första gången får höra talas om det.

Med detta inlägg vill jag sprida kunskapen om pmds. Och om ni är fler som lider av detta så vill jag understryka vikten, precis som Bianca säger i podden att föra dagbok över din menscykel. Och framförallt lära känna din menscykel och kanske inte planera in stora händelser under just dessa dagarna. Du kan läsa mer om pmds HÄR (klick!) .

Har ni några fler tips får ni gärna dela med er i kommentarsfältet nedan, för jag behöver alla tips jag kan få för att få bort tröttheten under den perioden!

- - - - - -

When I started talking about my problems in the beginning, I thought for sure that both girlfriends, colleagues and other women would agree with me. But most people, when I talk about my symptoms, just shake their heads and give me a worried look wondering "are you ok" and they do not know what I'm talking about at all. Which made me a bit confused and a little shocked. I thought it was common and that just about all women, more or less, have these feelings during 1-2 weeks a month when their periods are on their way.

It has been a long time since then, and so I've tried to fight away the feelings, struggling to get rid of the crazy hunger cravings and struggling to keep the urge to sleep for 18 hours a day away. I've thought it's "just all in my head" because no one else seems to be feeling as bad as me. But now after all these years, I've come to terms with and thanks to Alice & Bianca's podcast that I'm probably suffering from pmds. They talked about pms, periods and pmds in an episode and I had to look it up. Bianca is sharing how PMS really affects her, both mentally and physically. And that she really does not feel good at all during that period. That it's like "destroying" most of her month.

However, I would like to add that for me it's 7-10 days. Worst are the days just before my period when I feel really low, down, irritable and crazy tired. The first day on my period I always wake up and really wonder how I'll be able to get through that first day. It´s waylays the first day that is the worst. It's the feeling of being hit by a truck mixed with the world's worst hangover. I am SO. TIRED. About 1-2 weeks before my period, I also get crazy crazy food cravings unlike anything you've ever seen before. I could eat everything that comes in my way and, usually I do and there is no stop to it. It has gone so far that during that period I have to bring double food boxes to work because I feel so hungry. These feelings really affect my social life, and most preferably I just want to hide under a blanket and sleep the days away during those days.

Since I am extremely happy and positive as a person, this is something that has been so difficult to accept. I always struggle with myself during this period. It's hard and I just want to feel good and be my happy, energetic normal myself.

PMDS is something that affects about 3-5% of fertile women. That says a lot. As for example, it is quite obvious that no one has been able to relate when I have joked that "now the food monster is here, you know it´s that period again!" with my big pile of food in front of me. Just because they do not experience the same feelings like me. They do not know it in the same way as me. Nor is it so strange that we who are part of the 3-5% feel different and that something is "wrong" with us. It is also strange that this is not talked about so much and that I found out only recently.

With this post, I want to spread the knowledge of pmds. And if you are suffering from this as well, I want to emphasize the importance, just as Bianca is mentioning in the podcast to keep a diary of your menstrual cycle. And, above all, get to know your cycle and maybe not schedule major events during these days. You can read more about pmds HERE (click!) .

If you have any other tips or advices, please share and comment below, I need all the tips I can get to overcome the tiredness during this period! x

Gillar