Mest lästa

  MÅNDAGSTIPS - how to gain more focus in your everyday life

  Har ni någon aning om vad denna veckas Måndagstips kommer handla om? Inte? Kan ni gissa?

  Det är så random men ändå inte. Det är något helt nytt för mig, världsgammalt om du frågar andra då det är något som har utövats ända sedan uråldern.

  Nämligen meditation. Jag tycker ju som ni vet att det är så fruktansvärt kul och intressant med både hälsa och träning. Hur man genom att göra små förändringar kan gå från hängig, trött och sjuk till pigg, energisk och glad. Givetvis ligger en hel del andra faktorer bakom detta, såsom träning, sömn och kost. Men ja, jag har länge hört andra prata om meditation. Allt ifrån kändisar i Hollywood, några av de mest framgångsrika människorna genom tiderna till svenska bloggare a la Kenza. Och alla mediterar. Det är liksom inte längre bara munkar som gör detta dagligen. Utan alla snackar om meditation. Jag har hört det på så många poddar det senaste att jag bara var tvungen att testa. Plus att jag vill också få alla de där magiska hälsoeffekterna.

  Än så länge har jag gjort det i ca 2 veckor och försökt hinna med åtminstone 10 minuter åt gången. För vem har inte 10 minuter över liksom? Jag kan ju säga såhär, vissa dagar är lättare än andra. Jag ska vara ärlig och erkänna att i början blev jag ganska så stressad av att bara sitta still och det var svårt att inte ha en miljon tankar i huvudet på en och samma gång. Jag undrade vad jag gjorde för fel, tills jag läste att det är ganska vanligt att känna så i början. Tills man börjar lära sig hur man ska göra. Och jag måste medge att jag redan märker en markant förbättring och att det bara blir lättare och lättare för varje dag. Det är det första jag gör efter att jag har vaknat och jag tycker det är så skönt att starta dagen så. Sätter mig på min yogamatta ostört, tänder några ljus och startar upp appen på mobilen. Och ja jäklar var skönt det känns efteråt!

  Efter bara 10 minuters meditation så känns det som att jag fått en hel natts sömn. Det är som ett lugn som sköljer över mig och jag känner mig mycket mer fokuserad resten utav dagen. Och jämfört med när jag började till nu så känner jag inte alls någon stress. Ni vet, man har så mycket att göra, så många att höra av sig till, mail att svara på osv osv. Jag har fortfarande allt det där och lite till att göra men stressen ligger inte alls och gror i magen längre. Man blir lite manana manana, på ett bra sätt. Skrolla ner för att läsa om 10 hälsoeffekter från meditation.

  - - - - - -

  Do you have any idea what this week's Monday tip is about? No? Can you guess?

  It's so random yet not really. It's something new to me, world-old if you ask others because there's something that's been practiced ever since the beginning of time.

  And that is: meditation. I think you know that I think it´s so incredibly fun and interesting with both health and fitness. How by making small changes can make you go from hanging, tired and sick to bright, energetic and happy. Of course, there are a lot of other factors behind this, such as exercise, sleep and diet. But yes, I have long heard other talk about meditation. Everyone from celebrities in Hollywood, some of the most successful people through the times to Swedish bloggers, a la Kenza. And everyone meditates. It's just no longer just monks who do this daily. Everyone are talking about meditation. I've heard so many podcasts lately talk about it and the benefits from it that I just had to try it out for myself. Plus I also want to get all those magic health effects.

  So far, I've done it for about 2 weeks and tried to do it for at least 10 minutes at a time. Who does not have 10 minutes to spare as well? And I will admit: some days are easier than others. I will be honest and acknowledge that at the beginning I was quite stressed by just sitting still and it was difficult not to have one million thoughts in the head at the same time. I wondered what I did wrong, until I read that it's quite common to feel like that at first. Until one begins to learn how to do it properly. And I have to admit that I am already noticing a significant improvement and that it only gets easier and easier by each day. It's the first thing I do after I've woken up and I think it's so nice to start the day like that. Sitting on my yoga mat undisturbed, lit some candles and start up the app on the mobile. And damn how nice and relaxing it feels afterwards!

  After just 10 minutes of meditation, I feel like I had a full night's sleep. It's like a calm that rinses over me and I feel much more focused for the rest of the day. And compared to when I started so far, I do not feel any stress at all. You know, you have so much to do, so many people you need to contact, mail to answer etc, etc. I still have all that and some more to do, but the stress that used to be deep down in my belly is just not there anymore. You become a little manana manana, in a good way. Scroll down to read about 10 health benefits from meditation.

  10 HÄLSOEFFEKTER AV MEDITATION:

  1. Minskar inflammationer

  2. Stärker immunförsvaret

  3. Förbättrar sömnen, speciellt djupsömnen

  4. Aktiverar stamceller som hjälper till att förnya dina organ och celler

  5. Skyddar telomererna

  6. Ökar hjärtats frekvensvariation (HRV)

  7. Balanserar ditt nervsystem

  8. Gör hjärnan kraftigare (annars krymper den med åldrandet)

  9. Minskar depression och stress

  10. Förbättrar prestationsförmågan


  Läser man dessa ovan så är ju meditation LIVSVIKTIGT. Verkligen något att införa i sin vardag! Så det mina vänner är veckans livsviktiga tips från mig till er. Ni hör ju bara hur grymma vi kan bli om vi bara tar oss tid till att vara en liten stund var dag. Dessutom får erfarna meditatörer förändringar i sin genetiska aktivitet efter bara en meditation. Det, är mäktigt. Men då undrar ni kanske: hur gör jag? Vart börjar jag? Är det någon idé? Tänk om jag gör fel? Oroa er inte. Nedan kommer tipsen till dig som är nyfiken och vill testa:

  • Jag rekommenderar starkt att börja med att ladda ner apparna Calm och Headspace. Där får ni alla tips ni behöver, kom igång guide, videos och en röst att följa vilket gjorde det så mycket lättare för mig att kunna slappna av. Där finns det även olika superbra program som till exempel: 7 day meditation där du blir guidad genom dina 7 först dagar. Jättebra för oss nybörjare!

  • I början kan det vara bra att göra det på ungefär samma tidpunkt varje dag för att lättare få in det som en del av sin vardagliga rutin. Det första man gör när man vaknat är en bra idé då man oftast inte är trött eller stressad då. Det räcker att du sätter ditt larm 10 minuter tidigare än du normalt skulle stiga upp.

  • Sätt ingen press på dig själv. Ingen är perfekt första gången. Vissa kanske greppar tekniken efter några gånger och för andra tar det längre tid. Detta är normalt. Njut av processen.


  Låt mig veta vad ni tycker! Är ni nyfikna att testa?! Om svaret är ja så får ni mer än gärna uppdatera mig om hur det går för er. Hade vart kul att få veta! Jag ska självklart fortsätta och kommer ge er en uppföljning om några veckor! ❤️

  - - - - - -

  10 HEALTH BENEFITS FROM MEDITATING:

  1. Reduces inflammation

  2. Strengthens the immune system

  3. Improves sleep, especially the deep sleep

  4. Enables stem cells that helps to renew your organs and cells

  5. Protects telomers

  6. Increases theheart rate variation (HRV)

  7. Balances your nervous system

  8. Makes the brain more powerful (otherwise it will shrink with age)

  9. Reduces depression and stress

  10. Improves performance


  If you read these above, then meditation is LIFE IMPORTANT. Really something to introduce in your everyday life! So my friends, this is this week's vital tips from me to you. You only hear how awesome we can be if we only take the time to just be for a little each day. In addition, experienced mediators will receive changes in their genetic activity after just one meditation. That, is powerful. But then you might wonder: how do I do? Where do I start? Is there any idea to start? What if I will do it wrong? Do not worry. Below are the tips for you who are curious and want to get started:

  • I strongly recommend starting with downloading the apps called: Calm and Headspace. There you will get all the tips you need, read how to get started guides, videos and a voice to follow which made it so much easier for me to relax. There are also various super easy and simple programs such as: 7 day meditation where you will be guided throughout your 7 first days. Great for us newbies!

  • At the beginning, it may be good to do it at about the same time each day for it to more easily become a part of your everyday routine. The first thing you do when you wake up is a good idea as most of us usually aren´t tired or stressed at that time. It's enough that you put your alarm 10 minutes earlier than you would normally get up.

  • Do not put pressure on yourself. Nobody is perfect the first time. Some may grab the technic after a few times and for others it will take longer. This is normal. Enjoy the process.

  What are your thoughts? Are you curious and want to try it out?! If yes, please hit me up with how it is going for you as I would love to know! I will of course continue and will give you a follow-up in a few weeks! ❤️

  ”Meditation är något av det bästa vi kan göra för vår inre harmoni. Att ta några minuter för meditation varje dag hjälper oss inte bara att bli lugnare, utan påverkar enligt forskning även våra hjärnor. Studier från Harvard Medical School i USA har visat att efter ungefär åtta veckors mediterande sker en förändring i delar av hjärnan som är särskilt viktiga för minnet, inlärning och känslor.”

  - - - - - -

  "Meditation is one of the best things that we can do for our inner harmony. To take a couple of minutes to meditate every single day is not only helping us to become more calm, but also according to science affect our brains. Studies from Harvard Medical School in America has showed that after only eight weeks of meditating that parts of our brains start to change. The really important parts like memory, learning ability and feelings."


  Sources/Källor: Topphälsa.se (klicka här) och Epochtimes.se (klicka här)

  #nouwoutfit #nouw30daychallenge

  Gillar