MÅNDAGSTIPS: VIKTEN AV ATT OMGE DIG MED RÄTT MÄNNISKOR

Hej Måndag, fina läsare och en ny vecka!
Idag hade jag tänkt skriva om något som är extremt viktigt. Något som jag först de senaste åren verkligen har förstått vikten av.
När jag var yngre så var jag en riktig ja-sägare. Jag sa ja till allt, jag hängde med på allt och missade inte en enda fest, tillställning eller middag. Jag har fortfarande en stor släng av FOMO big time men jag har lärt mig att ibland är det viktigare att tacka nej, då jag verkligen varken har möjlighet eller tid att vara med på allt. Det kan låta självklart men faktum var att även fast jag kanske inte alls var särskilt sugen på att dra på den där bion, middagen eller festen så följde jag alltid med ändå. Jag var rädd för att missa något kul och fruktan över att missa något tog över. Så jag var överallt och hade knappt tid för att sova eller att bara vara.


Det jag vill komma till är 2 saker.

1. Det är extremt viktigt att ta hand om dig själv. För om inte du ger dig själv kärlek, tid till att vila och tar hand om dig hur ska du då kunna ta hand om andra eller ge andra kärlek och omtanke?

2. Omge dig själv med positiva människor som utstrålar och ger dig tusenfalt med energi, lycka och power tillbaka.

Den andra punkten som jag tog upp handlar om det här med vilka du väljer att omge dig själv med. Det sägs att du är en blandning av de 5 människor du spenderar mest tid med. Med andra ord: man blir som man umgås. Nu säger jag inte att du helt plötsligt ska rannsaka bland dina vänner och kapa bort band. Utan snarare att lägga ner din energi, tid och att investera i de människor som faktiskt lyfter dig, som inspirerar dig till att bli en bättre människa och som fyller dig med massvis av energi. Dessa människor är viktiga. Detsamma gäller dig själv såklart. Sprid glad och positiv energi och lyft människor i din omgivning dagligen. Det kommer inte bara få dom att må bättre utan ger en riktig boost till dig själv också.

Framgång och lycka smittar av sig. Jag märker själv när jag exempelvis umgås i grupper med vänner som har en positiv syn på livet och tar det mesta med en klackspark. Livet känns då så himla lätt och lekfullt när jag umgås med dessa typer av människor. När jag däremot har omgett mig med människor vars klagar mycket på orättvisor, negativa händelser eller skvallrar mycket. Då spelar det nästan ingen roll hur mycket positiv energi jag har försökt komma med utan till slut så smittar negativiteten av sig och även jag faller ner i det mörka hålet av klagomål, bekymmer osv. Jag har en liten rolig och sann historia som jag läste i boken "The 7 habits of highly effective people":

"En utav de klassiska historierna inom ämnet självförverkligande profesior är när en dator råkade inkorrekt programmera några nya klasser fel. Akademiskt talat så programmerade den klassen med de "smarta" eleverna som de "dumma" och klassen med de "dumma" eleverna som de "smarta". Rapporten från datorn var den som skapade lärarnas synsätt på eleverna i början på året. När administrationen upptäckte felet 5 och en halv månader senare, så bestämde dom sig för att testa eleverna igen utan att berätta för någon vad som hade hänt. Resultaten var häpnadsväckande. Dom "smarta" eleverna hade sjunkit rejält när det kom till IQ test poängen. Dom hade bemötts och behandlats som mentalt begränsade, osamarbetsvilliga, och svåra att lära. Lärarnas synsätt hade blivit en självförverkligande profetia.

Men däremot när det kom till de såkallade "dumma" elevernas grupp så hade deras poäng markant gått upp. Lärarna hade behandlat dom som om de vore smarta, och deras energi, deras hopp, optimism och förhoppningar hade reflekterat höga individuella förväntningar och värde för dom barnen. Dessa lärare blev frågade hur det var under de första veckorna av terminen. "Av någon anledning, så fungerade inte våra metoder", svarade dom. "Så vi blev tvungna att ändra våra metoder". Informationen visade på att barnen var smarta så om metoderna de inte använde fungerade så måste det vara deras lärarmetoder det var fel på. Så de började arbeta på att komma på nya metoder att lära ut på. Dom var proaktiva. Uppenbara svårigheter när det kommer till inlärningsförmåga är inget mer än en lärares inflexibilitet."

Så vad kan vi lära oss av detta? JO, att HUR andra ser dig PÅVERKAR dig mer än du tror. Det räcker inte med att bara du ska tro på dig själv (givetvis superviktigt) utan även att DU omger dig med människor som lyfter dig och som TROR på dig. Som tror på dig och att du kommer lyckas även i stunder där du själv tvekar på din potential.

I en värld där vi pushar varann, ger komplimanger och sprider KÄRLEK, exakt en sån värld vill jag leva i <3

Tryck på gilla och dela inlägget på er facebook om ni vill läsa fler sådan här inlägg. ♥

- - - - - -

Hello Monday, my beautiful readers and a new week!

Today I was thinking about writing something that is extremely important. Something that I have really understood the importance of in just the last couple of years.

When I was younger, I was a real yes-sayer. I said yes to everything, I went to everything and did not miss a single party, event, get together or dinner. I still have a big throw of FOMO big time but I've learned that sometimes it's more important to say no, since I really do not have the opportunity or time to participate in everything. It might seem to be something that is obvious, but the fact was that even though I wasn't jumping out of excitement to go to that movie, the dinner or the party, I always tagged along anyway. I was afraid to miss some fun and the fear of missing out on something won me over. So I was everywhere and barely had time to sleep or just to be.


The point is that I want to get to is 2 things.

1. It is extremely important to take care of yourself. Because if you do not give yourself love, time to rest and take care of yourself, how can you take care of others or give other love and compassion?

2. Surround yourself with positive people who radiate and give you thousands of energy, happiness and power back.


The second point is the main one and that has got to do with who you choose to surround yourself with. It is said that you are the average of the 5 people you spend the most time with. In other words, you become as you hang out. Now I do not say that you will suddenly investigate among your friends and cut off the contact with loads of people. I am telling you tp spend your energy, time and to invest in those people who actually lift you, whom inspire you to become a better person and whom fill you with lots of energy. These people are important. The same goes for yourself, of course. Spread happiness and positive energy and lift people around you daily. It will not only make them feel better but will also give yourself a real boost as well.


Success and happiness are infectious. I notice myself when I, for example, hang out in groups of friends who have a positive view of life and makes everything seem like a walk in the park. Life always feels so light and playful when I hang out with these types of people. However, when I've been dealing with people who complain a lot about injustices, negative things or gossip a lot I get the opposite effect. Then it almost does not matter how much positive energy I have to start with, but ultimately, it negates the negativity and I fall into the dark hole of complaints, worries, etc myself. I have a little funny and true story that I read in the book "The 7 habits of highly effective people":

"One of the classic stories in the field of self-fulfilling prophecies is of a computer in England that was accidentally programmed incorrectly. In academic terms, it labels a class of "bright" kids "dumb kids and a class of supposedly "dumb" kids "bright". And that computer report was the primary criterion that created the teachers paradigms about their students at the beginning of the year. When the administration finally discovered the mistake 5 and a half months later, they decided to test the kids again without telling anyone what had happened. And the results were amazing.

The "bright" kids had gone down significantly in the IQ test points. They had been seen and treated as mentally limited, uncooperative, and difficult to teach. The teachers paradigms had become self-fulfilling prophecy. But scores in the supposedly "dumb" group had gone up. The teachers had treated them as though they were bright, and their energy, their hope, their optimism, their excitement had reflected high individual expectations and worth for those kids. These teachers were asked what it was like during the first few weeks of the term. "For some reason, our methods weren't working", they replied. "So we had to change our methods". The information showed that the kids were bright. If things weren't working well, they figured it had to be the teaching methods. So they worked on methods. They were proactive; they worked in their Circle of influence. Apparent learner disability was nothing more or less than teacher inflexibility."

So what can we learn from this? WELL, HOW others see you, affect you more than you think. It's not enough for you to believe in yourself (of course, super important) but also to surround yourself with people who lift you up and who BELIEVE in you. Who believes that you will succeed even in times where you yourself hesitate on your own potential.

In a world where we push each other to work harder, try one more time, give compliments and spread LOVE, then that is exactly such a world that I want to live in <3

Tap the LIKE button and share the post on your facebook if you want to read more like these kinds of posts. ♥

Gillar