MÖT DINA RÄDSLOR


Jag skulle vilja prata lite om motivation, mental styrka och uthållighet - något som står mig väldigt nära och som jag är så intresserad av.


Dom allra flesta utav oss är så så rädda för att göra misstag och misslyckas med något nytt att 9 av 10 gånger så försöker vi inte ens.

Jag skulle vilja utmana er/mig att möta den rädslan, att våga misslyckas. Att misslyckas är inget negativt för utav varje misstag du någonsin har gått igenom under livet så har du i slutändan lärt dig något mycket värdefullt och vuxit ytterligare som människa.

So what, om det misslyckas? Då har du i varje fall försökt och vet du vad? Du kan alltid försöka igen ;-)


Andra gången kanske du lyckas eller kanske den 17:e gången. Ge aldrig upp och fortsätt kämpa för det du tror på och det som är rätt för just dig. Jag är en sann troende på att följa din egen röda tråd genom livet och det behöver inte vara likadant som din bästa vän, din mamma eller din granne. Jag tror verkligen att alla har sin egna utvalda väg. Viktigast av allt är att du följer det som får ditt hjärta att slå ett extra slag, det som talar till just din själ, till dig.


Jag brottas ganska ofta med tanken att ”men ska jag inte bara ge upp och göra som alla andra nu, skaffa barn och slå mig ner” (inte för att det är något fel med det. Absolut inte!) men något inom mig talar fortfarande till mig och mitt hjärta, min magkänsla och hela min själ skriker fortfarande efter äventyr, resa, uppleva nya saker och leva ett vågat liv. Jag är absolut inte redo för att bestämma mig vart jag ska vara resten utav mitt liv, jag är inte redo för barn än och jag är definitivt inte redo för att bestämma mig för exakt hur resten av mitt liv ska se ut. Och det är okej. Det är okej att inte veta, det är okej att fortsätta testa sig fram genom livet för det klickar inte för alla lika snabbt.


Jag vill bara vara jag, jag vill bara göra det som känns rätt för just mig. Och det är banne mig precis så det ska vara. Du gör du, du gör det som känns helrätt för just dig. Om det är att plugga under de nästkommande 10 åren för att följa ditt drömjobb, då är det exakt det du ska göra. Om det är att skaffa en stor familj när du är 23 år gammal, bygga ditt drömhus och ge kärlek till dina barn och lära dom allt om livet och uppfostra underbara små liv, då är det exakt det du är menad till att göra. You get the drill.


Det jag försöker säga är: kolla inte på andra, jämför dig inte med hur snabbt andra blev framgångsrika eller hur dom gjorde något. Följ dig, allt har sin tid. Du har din tid och det som ska ske i ditt liv kommer att ske. Och glöm inte att våga följa din inre röst. Det är först då du kommer känna riktig inre lycka, om du följer det din själ säger till dig. Och kom ihåg, att misslyckas är det allra bästa som finns. Det betyder att du har fått lärdom om ett nytt sätt som inte fungerar. Bara att gå på nästa och fortsätta kämpa. Ge aldrig aldrig aldrig upp för det du tror på. En dag kommer det att klicka, en dag kommer du få en "AHA"-upplevelse. Tro mig. J.K Rowling blev nekad hela 12 gånger innan hennes böcker blev publicerade.


Vet inte vem som verkligen behövde höra detta här idag men kolla inte så mycket på vad andra gör, hur dom gör det och hur långt dom har kommit, okej? Alla har sin egna väg. Det tar olika lång tid för alla och det är okej. Det är helt OK.


Glöm inte att du är grym, gå din väg och rocka detta livet!


- - - - - -


I would like to talk a bit about motivation, mental strength and endurance - some things that are very close to my heart and that I am interested in.


Most of us are so afraid of failure and of making mistakes and being judged that 9 out of 10 times we won't even try it.

I would like to challenge you/me to meet that fear, to dare to fail. To fail is nothing bad or negative because out of every single failure you ever experienced during your entire life there has been a very valuable lesson and you have grown a little bit more as a human being.


So what, if you fail? At least you have tried and do you know what? You can always try one more time ;-)

Second time trying you might succeed, or it might be the 17th time. Never give up and keep fighting for what you believe in and what is the best for you. I am a true believer in following the red thread through your life and it doesn't have to be the same road as your best friend, your mother or your neighbour. I really believe that everyone has their own chosen way that is the right way. Most importantly is that you follow what makes your heart beat a little extra, whatever speaks to your soul, to you.

I am often wrestling with thoughts like "should I not just give in now and settle down somewhere like the rest of them, have kids and settle on my dreams?" (not that there is anything wrong with that, absolutely not!) but something inside me still speaks to me and my heart, my gut feeling and my entire soul still screams after adventure, travel, experiencing new things and to living a daring life. I am definitely not ready to decide where the rest of my life should be, to have kids just yet or decide where I am going to be. And that is okay. It is okay not knowing, it is okay still trying new things because not everyone will know at the same time and there should be no rush or stress in that.


I just want to be me, I just want to do the things that speaks to me. And that is for damn sure exactly how it should be, life should be lived for yourself. You do you, you do what feels right for you. If that is to study for the next coming 10 years to follow your dream job, then so be it. If it is getting a big family at the age of like 23, build your dream house, and give lots of love to your children and raising amazing little human beings then so be it. That's what you are meant to do. You get the drill.


What I am trying to say is: don't look so much on what other people are doing, don't compare yourself with how fast they succeeded or even how they did something. Because it might not be the right way for you. Follow you, everything has its own time and whatever is supposed to happen will happen. Don't forget to follow your inner voice. When you do that, that's when real happiness comes, that's when you will feel content and really happy. And remember, failing is the best thing that can happen. It means that you have learnt one more way that doesn't work. Just keep going, try a new way and push through. Never ever ever ever give up. One day it will click, one day you will also get that "AHA" experience. Believe me. J.K Rowling had her books denied 12 times before they finally got published.


I don't know who needed to hear this today but just don't check so much on what other people are doing, how they are doing stuff or how far they have gotten, okay? Everyone has their own way. It takes different amount of time for everyone and that is totally okay. Totally OK.


Don't forget that you are awesome, walk our own way and rock this world!

#motivational #bestofnouw

Gillar