Varför är jag vegan

Hade du sagt till mig för 10 år sedan att jag skulle bli vegan, eller ens vegetarian så hade jag trott att du blivit alldeles tokig. Jag hade antagligen skrattat högt och trott att du var helt knasig.


Jag som kunde vakna upp vilken morgon som helst och äta gårdagens kotletter till frukost. Jag slet sönder det grillade köttet med mina tänder och älskade det. Jag tog alltid mer kött än vad jag tog tillbehör. Jag kallade mig själv för köttjej och mådde nästan illa av tanken att äta en middag utan fisk eller kött. Om det har med att göra att jag vuxit upp i ett samhälle där kött är mer ett faktum snarare än ett undantag? Antagligen. Jag hade aldrig ens i mina vildaste fantasier kunnat tänka mig en vegansk livsstil. Leva utan fisk, kött, kräftor, ost, Marabou mjölkchoklad?! Går det??

Men vad var det som hände då?

Det var antagligen runt år 2014 som jag blev riktigt intresserad av träning och hälsa och jag började dra ner på mejeriprodukter. Det var bara soja- och mandelmjölk som inhandlades. När jag beställde kaffe var det defintivt endast sojamjölk som fick blandas i mitt kaffe. Eftersom en utav de största hälsomyterna än idag är att "vitt" kött såsom kyckling och fisk skulle vara nyttigare än gris så slutade vi helt att äta griskött. Det var kyckling 2 gånger per dag för min del. Detta fortsatte ett tag och när jag och Tino sedan bestämde oss för att flytta hem till Sverige sommaren 2015 så köpte vi endast mejerifria produkter. mjölkfritt smör, margarin, mjölk osv.

MEN det var först i Januari 2016 som jag, dagen på min födelsedagsfest hade hört några på festen tala om dokumentären Cowspiracy. Jag blev nyfiken men samtidigt chockad av vad jag fick höra. Är detta sant? Kan detta verkligen stämma? Jag ville veta mer. Så dagen efter satt jag där i soffan med ost och skink-toast framför mig och slog på Cowspiracy på Netflix. Jag var HELT I CHOCKTILLSTÅND. Är detta ens lagligt? Hur har dom fått lov att lura en hel värld? Hur vet INGEN om detta? Varför har ingen sagt något till mig innan?

Men sen insåg jag..

att, företag är företag och företag kommer alltid göra det företag gör: säga det som krävs för att casha in sina stålar. Jag blev arg, frustrerad, ledsen och där och då bestämde mig för att jag inte tänker vara med på det här längre. Jag åt aldrig upp mina mackor. Sedan den dagen har jag inte rört kött eller fisk överhuvudtaget. Jag kan bara inte. Dels på grund av djuren, dels på grund av hälsoorsaker, dels på grund av miljön och dels på grund av vår världs framtid (Förutom ofrivilligt när jag beställde en falafelrulle och fick kyckling istället). Det här inlägget hade jag kunnat dedikera till hur otroligt bra jag mår idag, hur mitt hår, min hy, min sömn och framförallt mitt välmående drastiskt har blivit bättre. Men det är redan vetenskapligt bevisat. Istället vill jag poängtera hur. otroligt. viktigt. det är att läsa på, knowledge is power som en vis man sa en gång. Jag vill trycka på att ni kollar in Cowspiracy (om ni är nyfikna såklart) och framförallt den senaste jag såg i somras: WHAT THE HEALTH. Den är en riktig käftsmäll till alla högt uppsatta snuskigt rika människor som sitter där och styr vad vi ska tro på, senaste hälsotrender osv. osv. allt för att tjäna pengar.

Det var då alltså What the health som fick mig att gå över till en helt vegansk livsstil. Så sedan i Maj har jag varit vegan. Förresten så gillar jag inte att klassas som "vegan". Jag tycker inte om alla fack man ska sätta alla människor i hela tiden. Jag skulle hellre vilja säga att jag har gjort ett aktivt val att ta avstånd från all djurplågeri och att mata mig själv med livsmedel som skadar mig, min kropp, omvärlden och miljön.


"Det finns en rädsla i vårt samhälle att om du inte äter en köttbaserad kost så får du inte i dig tillräckligt med protein, dina muskler kommer att förtvina och du bli sjuk. Jag skrattar högt. Vi kunde inte ha haft mera fel och det kunde inte vara mer tvärtom"

Vill du veta varför? Kolla på Cowspiracy, What The Health och Earthlings på Netflix. Där handlar det om en helt vanlig kille som bestämde sig för att berätta för omvärlden hur verkligheten egentligen ser ut och hur de största företagen i världen tjänar multum biljoner på att hålla resten av världen sjuka genom att få oss att tro att vi behöver animaliska produkter i våra liv.


En sak till. Detta är absolut inget försök i att tvinga på någon annan en vegetarisk eller vegansk livsstil. Absolut inte. Det värsta jag vet är när någon försöker få någon annan att känna sig sämre eller må dåligt. Jag är absolut inte bättre än en köttätare. Jag var själv en köttätare för bara 2 år sedan. Jag tror starkt på att när tiden är rätt och man själv är öppen för förändring så kommer man vilja ta reda på sanningen. Men det är inte lätt och kost är ett sådan extremt känsligt ämne för de allra flesta. Jag menar, jag var själv den största köttätaren av dom alla Jag får bara så sjukt mycket frågor och det är många som är nyfikna på varför jag är vegan. Därför tänkte jag att det vore intressant att berätta anledningen här på bloggen och samtidigt tipsa om gobsmacking eye opener dokumentärer. För vem gillar inte dokumentärer?

Note: sen kan jag ju tillägga att livet är bättre än någonsin utan fisk, kött, kräftor, ost och Marabou mjölkchoklad ;)

-----------------------------------------------------


If someone would have said to me 10 years ago that I would be vegan, or even vegetarian, I would have thought that that person was crazy. I probably would have laughed and thought someone definitely was a bit kooko..


I who could wake up any morning and eat yesterday's pork chops for breakfast. I would tear the grilled meat with my teeth and love it. I always took more meat on my plate than I took anything else. I called myself a meat girl and almost the thought of eating a meal without fish or meat would make me feel sick. Did growing up in a society where meat is more a fact rather than an exception got something to do with it? Probably. I had never even imagined a vegan lifestyle in my wildest fantasies. Live without fish, meat, crayfish, cheese, Marabou milk chocolate?! Does that even work??


SO what happened?


It was probably around 2014 that I became really interested in exercising and health and I started to cut down on dairy products. Only soy and almond milk was bought home. When I ordered coffee it was definitely only soy milk that got mixed in my coffee. Since one of the largest health myths today are that "white" meat such as chicken and fish would be better than red meat such as pork, we completely stopped eating pork. There was chicken on the menu 2 times a day for me. This continued for a while, and when Tino and I decided to move home to Sweden in the summer of 2015, we only bought dairy free products such as milk free butter, margarine, milk, etc.


BUT it was not until January 2016 that I, the day on my birthday party had heard some friends at the party talk about the documentary Cowspiracy. I became curious but at the same time shocked by what I was hearing. Is this true? Can this really be true? I wanted to know more. So the following day I sat there on the couch with my cheese and ham toasts and started watching Cowspiracy on Netflix. I was IN CHOCK. Is this even legal? How have they been allowed to fool the whole world? How does NO ONE know about this? Why hasn´t anyone said anything about this to me before?


But then I realized ..


That, companies will be companies and companies will always do what companies do: say what's required to get their cash flowing in. I became angry, frustrated, sad and was committed that I would not participate in this anymore. I never ate my toasts. Since that day, I have not touched meat or fish at all. I just can´t nor wants to. Partly because of the animals, partly because of health issues, partly because of the environment and partly because of the future of our world (Well ok once involuntarily, when I ordered a falafel roll I got chicken instead and ate one tiny bit before realizing). I could dedicate this post telling you all how incredibly good I feel today, how my hair, my skin, my sleep and, above all, my well-being have drastically improved. But all of that has already been scientifically proven. Instead, I would like to point out how. unbelievable. important. it is to find out for yourself, to educate yourself, knowledge is power as a wise person once said. I can´t stress that enough and if you're curious you should definitely watch Cowspiracy and most of all the last one I saw this summer: WHAT THE HEALTH. It is a real punch in the face to all the highly-ranked wealthy people who sit there and control what society should believe in, latest health trends, etc. etc. all of that which will make them more money.


What the health was what made me take that last step into becoming a fully vegan. So since May, I've been a vegan. By the way, I do not like to be classified as a "vegan". I do not like all the trades that people get put into all the time. I would rather say that I have made an active choice to take a step away from being a part of all animal abuse and to not feed myself any food that hurts me, my body, the world or the environment.


"There is a fear in our society that if you do not eat a meat-based diet, you will not get enough protein, your muscles will get detroiate and you´ll get sick. I'm laughing out loud. We could not have been more wrong about anything "

Want to know why? Check out Cowspiracy, What The Health and Earthlings on Netflix. They show you just an ordinary guy who decided to tell the outside world how reality really looks like and how the world's largest companies earn millions of billions to keep the rest of the world sick by making us think we need animal products in our lives .


One more thing. This is absolutely no attempt to force someone else on a vegetarian or vegan lifestyle. Absolutely not. The worst thing I know is when someone tries to get someone else to feel bad or push someone down. I'm definitely not better than a meat eater. I was the biggest meat eater myself just 2 years ago. I strongly believe that when the time is right and you are open to change, you will want to find out the truth. But it is not easy and diet is such an extremely sensitive subject for the vast majority. I mean, I was the biggest carnivore of all of them. It´s just that I got so many questions all the time and there are so many who are curious about why I'm a vegan. That's why I thought it might be interesting put my thoughts and reasons behind i on my blog. And at the same time give you tips about gob smacking eye openening documentaries. Because who doesn´t love documentaries?

NOTE: I would also like to add that life is way better than ever without fish, meat, crayfish, cheese and Marabou milk chocolate ;)


#nouwinspo

Gillar